Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do PFRON do 30 kwietnia 2015 r.

Katarzyna Bereda-Łabędź        08 kwietnia 2015        Komentarze (2)

Na stronach internetowych PFRON pojawił się ważny komunikat, informujący, że niedostarczenie do Funduszu sprawozdań finansowych za rok 2014 r. w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. przez podmioty zobowiązane do ich sporządzania i przedkładania, uniemożliwi rozpatrzenie składanych przez dany podmiot wniosków o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Kto jest zobowiązany do składnia sprawozdań? Podmioty określone  w przepisach  ustawy o rachunkowości, a dokładnie w art. 2 ust. 1 tej ustawy:

 • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), spółki cywilne,
  a także inne osoby prawne,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie ,
 • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów
  o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów
  o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji
  i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ,
 • gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także państwowe, gminne, powiatowe
  i wojewódzkie jednostki budżetowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej ,
 • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów
  o swobodzie działalności gospodarczej,
 • jednostki wcześniej niewymienione, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Jeśli ubiegasz  się o pomoc inną niż pomoc de minimis i jesteś jednocześnie  mikro- lub małym przedsiębiorstwem – to  nie masz obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych do PFRON.

Jeżeli zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości nie masz obowiązku składania sprawozdań finansowych to musisz złożyć do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oświadczenie o braku takiego obowiązku. W oświadczeniu powinieneś podać adres firmy, NIP, Nr PFRON oraz oświadczyć jednocześnie że „w sytuacji powstania takiego  obowiązku niezwłocznie przesłane zostaną do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosowne sprawozdania finansowe.” Oświadczenie takie musi by również przekazane do PFRON do 30 kwietnia 2015 r.

Jeśli ubiegasz się o pomoc w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne  – to nie masz obowiązku składania sprawozdania finansowego za 2014 r. ani oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzania.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z :

 • bilansu
 • rachunku zysków i strat;
 • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

PFRON poinformował jednocześnie, że dokumentacja powinna być kompletna, czytelna, podpisana przez osobę sporządzającą oraz przez wszystkie osoby wchodzące w skład organu kierującego danym podmiotem – zgodnie  z wymogami określonymi w art. 52 ust. 2 w/w ustawy o rachunkowości, a także złożona w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

Wymagane dokumenty możesz składać osobiście w Biurze PFRON lub przesłać drogą pocztową – w tym przypadku powinien się liczyć dzień nadania przesyłki w placówce pocztowej (czyli data stempla pocztowego).

 

Życzenia

Katarzyna Bereda-Łabędź        04 kwietnia 2015        Komentarze (0)

cress-15086_640

Radosnych i Zdrowych Świąt!

Dzień dobry, w związku z coraz liczniejszymi pytaniami kierowanymi do mnie przez Czytelników bloga (z czego oczywiście bardzo się cieszę)  postanowiłam założyć kolejną kategorię „Pytania czytelników” , w której będę dzielić się z Tobą udzielonymi odpowiedziami na zadawane mi pytania.

Jedno z takich właśnie pytań  dotyczyło możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności, która pobiera świadczenie przedemerytalne. Pracodawcą była osoba prowadzącą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 26a ust. 1a1   pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, które mają ustalone prawo do emerytury.

Oznacza to, że na osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która ma ustalone prawo do emerytury dofinansowanie będzie przysługiwało. Natomiast na osoby z lekkim lub z  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które mają ustalone prawo do emerytury – czyli uzyskały decyzję organu ubezpieczeniowego dotyczącą  przyznania im świadczenia emerytalnego – dofinansowanie nie będzie przysługiwało.

Oczywiście chodzi o osoby mające ustalone prawo do emerytury niezależnie od postawy prawnej jej uzyskania. Będą to więc osoby niepełnosprawne posiadające emeryturę wcześniejszą, pomostową, mundurową.

Przepis art. 26a ust. 1a1   pkt 1 ustawy o rehabilitacji wskazuje, iż miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności , które mają ustalone prawo do emerytury. Nie dotyczy to jednak świadczenia przedemerytalnego, które jest odrębnym uprawnieniem przyznawanym po spełnieniu zupełnie innych przesłanek ustawowych.

Będziesz zatem mógł się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej z lekkim lub znacznym stopniem niepełnosprawności pobierającej świadczenie przedemerytalne. Pamiętaj jednak o tym, że  osoba to musi być ujęta w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), wykorzystując numer PESEL oraz przekazywane drogą elektroniczną do Funduszu informacje.

Pamiętaj również tym, iż jeżeli zatrudniasz mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy nie musisz osiągać 6% -owego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych aby ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Wymóg ten musisz spełniać jeśli osiągniesz taki poziom zatrudnienia.

 

Jeśli jesteś pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej to jesteś również dysponentem zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron). Zasady gospodarowania środkami  zfron zostały określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w rozporządzeniu z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolę prawidłowości realizacji w/w przepisów wykonują właściwe terenowo urzędy skarbowe. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  w wydatkowaniu środków zfron będziesz zobowiązany nie tylko do ich  zwrotu (na fundusz rehabilitacji) lecz również do zapłaty sankcji (swoistej „kary”) w wysokości 30% tych środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Może  zdarzyć się, że taką kontrolę urzędowi skarbowemu zleci PFRON – zgodnie z art.5 ust. 6 pkt 3 ustawy o urzędach i izbach skarbowych w związku z art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji.

Po dokonanej kontroli PFRON może wszcząć postępowanie podatkowe w sprawie,  która była przedmiotem kontroli i wydać decyzję określającą firmie wysokość zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON w związku z niezgodnym z ustawą wykorzystaniem środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub z nieterminowym przekazaniem środków zfron.

Jednakże takie postępowanie PFRON może wszcząć nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej. Zgodnie bowiem z art. 165 b Ordynacji podatkowej:

w przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz niezłożenia przez podatnika deklaracji lub niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli.

Wskazany w tym przepisie termin nie będzie miał zastosowania jeśli zajdą okoliczności określone w § 2 i w § 3 tego przepisu wyłączające stosowanie ograniczenia czasowego, tj. gdy:

 • złożone przez kontrolowanego wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu kontroli zostały w całości uwzględnione przez kontrolujących, lub
 •  jeżeli podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną uwzględnione nieprawidłowości ujawnione w kontroli podatkowej; lub
 • gdy organ podatkowy otrzyma informacje od organów podatkowych lub od innych organów, uzasadniające wszczęcie postępowania podatkowego.

Wątpliwości interpretacyjne może budzić ostatnia z tych przesłanek – tj. gdy organ podatkowy otrzyma informacje od organów podatkowych lub od innych organów, uzasadniające wszczęcie postępowania podatkowego. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie I FSK 479/13 powinny być to informacje, których kontrolujący nie ujęli wcześniej w protokole kontroli a zatem informacje nieznane dotąd kontrolującym.

Jeśli zatem Prezes PFRON jak i organ odwoławczy (Minister Pracy i Polityki Społecznej) prowadząc postępowanie opieraliby się wyłącznie na ustaleniach kontroli podatkowej zawartych w protokole  kontroli to przesłanka ta nie byłaby spełniona – tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 grudnia 2014 r. Sygn. akt III SA/Wa 1124/14 (wyrok nieprawomocny). W w tej sytuacji wszczęcie takiego postępowania podatkowego po upływie zawitego terminu (6-miesięcznego) określonego w art. 165 b § 1 Ordynacji podatkowej byłoby naruszeniem przepisów postępowania.

Witaj, jeden z czytelników bloga w związku  koniecznością złożenia korekty Wn- D spowodowaną  dostarczeniem przez pracownika niepełnosprawnego orzeczenia o niepełnosprawności obejmującego np. miesiąc styczeń 2015 r. zadał następujące pytania:

Czy sporządzenie korekty za miesiąc styczeń 2015 r. spowoduje wstrzymanie dofinansowania  dla korygowanego pracownika za miesiąc 01.2015,

 • czy może wstrzymanie dotacji dla korygowanego pracownika za miesiąc 01.2015 i kolejne miesiące, aż do czasu wyjaśnienia przyczyn korekty,
 • czy może wstrzymanie dotacji dla całej Spółki za miesiąc 01.2015,
 • czy może wstrzymanie dotacji dla całej Spółki za miesiąc 01.2015 i kolejne miesiące, aż do czasu wyjaśnienia przyczyn korekty?

Czytelnik pytał również czy w przypadku dokonania korekty blokowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych system SODiR i nie można zrobić już kolejne korekty za ten sam miesiąc.

Jeśli miałeś podobne wątpliwości może  zainteresuje Cię udzielona odpowiedź:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w odniesieniu do korekt in plus przeprowadza postępowanie wyjaśniające celem zweryfikowania poprawności danych wskazanych  w nowo dodanych załącznikach INF-D-P w złożonej korekcie wniosków Wn-D. Niestety realizacja tych czynności pociąga za sobą obowiązek założenia blokady uniemożliwiającej wypłatę zwiększonego dofinansowania wynikającego z przesłanych po terminie załączników INF-D-P. Wprowadzenie  blokady okresu, którego dotyczy nowy załącznik – czyli w tym  przypadku stycznia 2015 r. nie powinno oznaczać całościowej blokady danego podmiotu. Powinieneś mieć  możliwość realizacji prawa do dofinansowania do okresów bieżących, czyli PFRON nie powinien zakładać blokady dofinansowania za kolejne miesiące.

W czasie dokonywania czynności sprawdzających PFRON dokonuje wstrzymania dofinansowania dla beneficjenta za dany miesiąc.

Gdy PFRON wszczyna postępowanie sprawdzające co do wniosku złożonego o wypłatę miesięcznego dofinansowania, termin przekazania środków (25 dni) przedłuża się o okres niezbędny do przeprowadzenia tych czynności. Nie może być jednak dłuższy niż 14 dni.

Wstrzymanie dofinansowania w trakcie weryfikowania przez PFRON skorygowanych wniosków i informacji nie oznacza blokady systemu. Jeśli pojawi się konieczność ponownego skorygowania miesiąca stycznia 2015 (za innego pracownika) powinieneś mieć  możliwość złożenia tej korekty w systemie. Niestety kolejna korekta powoduje, że terminy określone w ustawie i rozporządzeniu zaczynają biec na nowo – czyli maksymalnie 14 dni na czynności sprawdzające i 25dni  na wypłatę dofinansowania.