Zwrot kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

Zwrot kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych – nowe rozporządzenie

Witam, w nawiązaniu do poprzedniego mojego wpisu przedstawiam kolejne rozporządzenie, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. tj. rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r.  w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Regulacje zawarte w tym rozporządzeniu są w większości takie same jak w poprzedzającym je rozporządzeniu z dnia 11 marca 2011 r.

W ustawie o  zmianie ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rozszerzono krąg osób, których może dotyczyć refundacja a także wprowadzono możliwości ubiegania się o zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej (również pracownika) w pracy a także kosztów szkolenia tego pracownika.

Pamiętaj jednak, iż zwrot ten będzie dotyczył tylko takich czynności, które  ułatwiają komunikowanie się z otoczeniem pracownika niepełnosprawnego, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Przepisy § 4 – 10 rozporządzenia w sprawie dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych określają  o zwrot jakich wydatków możesz się ubiegać, natomiast przepisy § 11-18 rozporządzenia określają procedurę udzielania zwrotu kosztów. Wzór wniosku o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Wn-KZ)  określa załącznik do rozporządzenia.

Wniosek o zwrot kosztów musisz złożyć do starosty właściwego  ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy chyba że występujesz o zwrot kosztów osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu wówczas właściwy będzie starosta ze względu na miejsce  zarejestrowania osoby niepełnosprawnej.

W nowym rozporządzeniu  we wniosku Wn-KZ  dodano część IV, którą wypełniasz gdy wnioskujesz o zwrot kosztów szkolenia osób pomagających osobom niepełnosprawnym. Podajesz więc informacje dotyczące pracownika odbywającego szkolenie oraz informacje dotyczące szkolenia ( długość jego trwania, koszt szkolenia  oraz uzasadnienie uczestnictwa pracownika w szkoleniu).

Dodatkowo musisz przedłożyć staroście:

  • zestawienie kosztów podlegających zwrotowi w zakresie określonym w bloku D części IV wniosku – w terminie do
    20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono całkowity koszt szkolenia,
  • kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Pamiętaj również o tym, że musisz przechowywać dokumentację pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami niniejszego rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *