optymalizacja PFRON

Jak otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych? Poradnik

Świadczenie uzupełniające, czyli tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych to rodzaj pomocy udzielanej osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Od 1 października 2019 r. świadczenie przyznają organy wypłacające świadczenia emerytalno-rentowe m.in. ZUS czy KRUS. Celem jest dodatkowe wsparcie finansowe. Przysługuje osobom powyżej 18. roku życia, których niezdolność do samodzielnej egzystencji została potwierdzona orzeczeniem, wydanym przez komisję danego organu.

Jak otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych i kto może ubiegać się o świadczenie? Na te i wiele innych pytań odpowie poniższy poradnik.

Komu przysługuje 500 plus dla niepełnosprawnych?

Świadczenie uzupełniające jest wypłacane osobom niepełnosprawnym, które:

 • ukończyły 18 rok życia,
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, co zostało stwierdzone orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie osoby uprawnione do tych świadczeń otrzymują emerytury, renty albo innych świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza limitu określonego na dany rok,
 • mają polskie obywatelstwo lub mają prawo pobytu w Polsce.

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątek stanowi sytuacja, w której odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego.

Jak ubiegać się o świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych?

W celu otrzymania 500+ dla niepełnosprawnych należy spełnić określone kryteria i dopełnić wymagane formalności. Aby otrzymać świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych, należy złożyć odpowiedni wniosek. Druk wniosku o świadczenie uzupełniające jest dostępny i można go pobrać ze strony internetowej ZUS lub KRUS, lub stacjonarnie w punktach obsługi klientów. Należy go wypełnić, dołączyć orzeczenie, dokumentację medyczną i złożyć np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS – 500 plus dla niepełnosprawnych wniosek, co dołączyć?

Do wniosku należy dołączyć jedno z poniższych orzeczeń:

 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub
 • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, lub
 • o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub
 • o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub
 • o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydane przed 01.09.1997 r.

W przypadku, gdy dany organ posiada już w swojej dokumentacji emerytalno-rentowej jedno z wymienionych orzeczeń, osoba ubiegająca się o świadczenie uzupełniające nie musi go dołączać do wniosku.

Jak wypełnić wniosek o świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych?

We wniosku o świadczenie uzupełniające należy uzupełnić takie dane jak:

 • dane identyfikacyjne, czyli: imię i nazwisko, obywatelstwo, imiona rodziców, PESEL, numer i serie dowodu osobistego, datę urodzenia oraz płeć wnioskodawcy,
 • dane adresowe, czyli: adres zameldowania, adres zamieszkania i adres do korespondencji wnioskodawcy,
 • dane na temat przyznanych praw do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych,
 • dane na temat przyznanych praw do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
 • informacje, które mają wpływ na rozpatrzenie wniosku.

500 zł dla niepełnosprawnych wniosek — gdzie uzyskać pomoc?

Osoba niepełnosprawna otrzyma pomoc przy wypełnieniu wniosku we wszystkich placówkach ZUS na salach obsługi klienta oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej. Numer telefonu do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS to 22 560 16 00

500 plus dla niepełnosprawnych
500 plus dla niepełnosprawnych.

Świadczenie 500 plus dla osób niepełnosprawnych — kryterium dochodowe 2023

Uzyskanie świadczenia uzupełniającego dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji nie jest uzależnione od dochodów lub świadczeń wypłaconych dla członków rodziny. Dlatego we wniosku podajemy wyłącznie dane osobowe i adresowe wnioskodawcy.

Zależnie od dochodów osoba niepełnosprawna otrzyma świadczenie uzupełniające w pełnej lub niższej wysokości. Mają na to wpływ otrzymywane przez wnioskodawcę tylko świadczenia ze środków publicznych (pełen katalog świadczeń obejmuje 64 pozycje i jest dostępny na stronie ZUS-u). Dochody z pracy osoby niepełnosprawnej nie są brane pod uwagę.

Zgodnie z przepisami, jeśli osoba niepełnosprawna pracowała za granicą lub uzyskuje rentę, lub emeryturę z zagranicy to ich wysokość należy wykazać we wniosku. Konieczne jest podanie nazwy świadczenia, wypłacającej instytucji oraz w jakiej kwocie.

Na rok 2023 ustalono kryterium dochodowe na poziomie 2157,80 zł. Dochody powyżej tej kwoty skutkują brakiem uprawnień do świadczenia uzupełniającego. Dochód do 1657,80 zł oznacza, wypłatę świadczenia w maksymalnej kwocie 500 zł.

500 plus dla niepełnosprawnych — decyzja

Decyzję w sprawie świadczenia uzupełniającego ZUS wyda w ciągu 60 dni od ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania, którą może być np. uprawomocnienie się orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Od negatywnej decyzji przysługuje odwołanie.

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji — jak otrzymać?

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie nie posiada żadnego z powyższych orzeczeń lub upłynął okres, na który zostało wydane, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie i dokumentację medyczną.

Jeżeli osoba posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, również może je dołączyć do wniosku o świadczenie uzupełniające. W takiej sytuacji zostanie skierowana na komisję, podczas której lekarz orzecznik zdecyduje o wydaniu orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dopiero wówczas zostanie wydana decyzja o przyznaniu świadczenia. Komisja może w szczególnych przypadkach, ze względu na stan zdrowia beneficjenta odbyć się również w trybie zaocznym.

Zaświadczenie od lekarza jest ważne 1 miesiąc. Oznacza to, że nie może być wydane wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku. W dokumentacji medycznej można zamieścić: kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej, lub każdą dokumentację potwierdzającą stan zdrowia i występowanie danego schorzenia.

ZUS zmiana wysokości dochodów a 500 plus

Jeśli osoba niepełnosprawna otrzyma prawo do pobierania świadczenia uzupełniającego, w przypadku jakichkolwiek zmian ma obowiązek poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Są to takie sytuacje, które mają wpływ na pobieranie świadczenia lub jego wysokość. W szczególności dotyczą:

 • uzyskania prawa do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, w tym świadczenie emerytalno-rentowe przyznane przez KRUS lub inny organ emerytalny,
 • zwiększenia kwoty świadczenia finansowanego ze środków publicznych, wypłacanego przez inny organ niż ZUS np. MOPS, KRUS,
 • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, nie dotyczy to kary w systemie dozoru elektronicznego.

Niepoinformowanie ZUS o tych okolicznościach przez osobę niepełnosprawną wiąże się z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

ZUS 500 plus dla niepełnosprawnych — wniosek do pobrania

Wniosek o świadczenie 500+ jest dostępny na stronie internetowej właściwego organu. W przypadku ZUS na stronie zakładu. Można go także pobrać osobiście w salach obsługi klienta w każdej placówce ZUS. Tam też jest dostępny wzór wypełnionego wniosku ESUN.

Jak otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych — podsumowanie artykułu

Uzyskanie świadczenia uzupełniającego dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji nie jest uzależnione od dochodów lub świadczeń wypłaconych dla członków rodziny. Dlatego we wniosku podajemy wyłącznie dane osobowe i adresowe wnioskodawcy. Obowiązuje kryterium dochodowe. Osoba niepełnosprawna otrzyma świadczenie uzupełniające w pełnej lub niższej wysokości. Na to mają wpływ otrzymywane przez wnioskodawcę świadczenia ze środków publicznych. Zgodnie z przepisami, jeśli osoba niepełnosprawna pracowała za granicą lub uzyskuje rentę, lub emeryturę z zagranicy to ich wysokość należy wykazać we wniosku.

Do wniosku należy dołączyć jedno z orzeczeń, których posiadanie jest warunkiem przyznania świadczenia. Może to być orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub wydane przez 1.09.2017 orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej.

Osoby nieposiadające ww. orzeczeń mogą dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz dokumentację medyczną i inne dokumenty ważne dla wydania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.


500+ Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *