Korekta wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Optymalizacja PFRON – wszystko, co warto wiedzieć o obniżeniu kosztów PFRON

Każdy pracodawca boryka się nie tylko z obowiązkami związanymi z ofertą oferowanych usług czy produktów, ale również z różnymi kosztami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy do nich obowiązkowa miesięczna wpłata na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Istnieją jednak sposoby redukcji kosztów PFRON, o których dowiesz się z poniższego artykułu. To inaczej optymalizacja PFRON.

Poniższy tekst kierujemy do przedsiębiorców oraz wszystkich osób zarządzających biznesem. Dowiesz się m.in. jak obniżyć wysokość składki PFRON oraz jak zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnością może wpłynąć na oszczędności w firmie.

Cel PFRON, czyli skąd obowiązek wpłaty od pracodawców?

Celem nadrzędnym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wzrost aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnościami. Wspiera finansowo nie tylko same osoby niepełnosprawne na etapie edukacji i poszukiwania zatrudnienia, ale również pracodawców, którzy tworzą dla nich stanowiska pracy. Większe firmy, które nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wpłacają na rachunek Funduszu Rehabilitacji tzw. kary, czyli składkę do PFRON-u. Można jej uniknąć. Jak tego dokonać?

Obowiązek wpłaty PFRON od pracodawców, czyli kogo dotyczy składka?

Wpłaty do PFRON-u dokonują pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat i nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%. Oznacza to, że jeżeli prowadzisz firmę, w której zatrudniasz od 25 pracowników, jesteś zobowiązany do wpłaty PFRON. Opłacasz ją do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek wpłaty.

Kwota składki to iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w wysokości 6% lub 2%) a rzeczywistym stanem ich zatrudnienia.

Jakie instytucje posiadają obniżony wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 2%?

Ustawa o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określa placówki, które już po osiągnięciu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 2% zostają zwolnione z obowiązkowej miesięcznej wpłaty do PeFRON-u. Należą do nich:

 • publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe,
 • szkoły,
 • publiczne i niepubliczne przedszkola i inne placówki wychowania przedszkolnego,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne,
 • placówki terapeutyczne.

Kogo nie dotyczy obowiązek wpłaty PFRON?

Poza przedsiębiorstwami, które osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6% oraz mniejszymi firmami, u których stan zatrudnienia nie przekracza 25 etatów, obowiązek składki PFRON nie obowiązuje:

 •  firm będących w trakcie likwidacji lub trudnej sytuacji ekonomicznej i w upadłości,
 • publicznych i niepublicznych organizacji niedziałających w celu osiągnięcia zysku, które w ramach działalności  prowadzą rehabilitację społeczną i leczniczą, edukację osób niepełnosprawnych lub opiekę nad osobami niepełnosprawnymi,
 • domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze i hospicja,
 • wszelkich placówek dyplomatycznych, urzędów, przedstawicielstw konsularnych, i misji zagranicznych.

Optymalizacja kosztów PFRON, czyli jak obliczyć wysokość wpłaty od pracodawców?

Ustalając kwotę składki PFRON w danym miesiącu, musisz wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 • wielkość aktualnego stanu zatrudnienia w etatach,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w procentach,
 • wysokość aktualnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym kwartale

Ustalasz ją ze wzoru: K = 0,4065 x PW x [(ZOG x 0,06) – ZON)]

gdzie:

K – oznacza kwotę wpłaty,

PW – to przeciętne wynagrodzenie,

ZON – stan zatrudnienia niepełnosprawnych w przeliczeniu na etaty z danego miesiąca,

ZOG – oznacza stan zatrudnienia ogółu pracowników w przeliczeniu na etaty.

optymalizacja PFRON
Optymalizacja PFRON — czyli jak obniżyć wysokość wpłat.

PFRON optymalizacja, czyli redukcja kosztów w firmie

Podstawowym kryterium powstania obowiązku miesięcznych wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest stan zatrudnienia w firmie oraz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przy zatrudnieniu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągając wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6%, zostajesz całkowicie zwolniony z wpłaty PFRON i wprowadzasz oszczędności w przedsiębiorstwie. Składka dla wielu może być uciążliwa finansowo, ponieważ nie są to wcale małe kwoty.

Optymalizacja PFRON to inaczej redukcja kosztów związanych z obowiązkową wpłatą. Jak możesz wprowadzić ją do własnego biznesu? Jakie istnieją sposoby obniżenia wpłaty? Dowiesz się, czytając następną część artykułu.

Optymalizacja wpłaty PFRON poprzez ograniczanie stanu zatrudnienia – czy to dobre rozwiązanie?

Czasem zdarza się tak, że pracodawca unika zatrudnienia nowych pracowników po to, by nie przekroczyć ogólnego stanu zatrudnienia 25 etatów, który stanowi kryterium do powstania obowiązku miesięcznej wpłaty PFRON. Postępując w ten sposób, rzeczywiście unikasz składki, natomiast ogranicza to wydajność i możliwości rozwoju twojej firmy. Zatrudniając osobę niepełnosprawną, możesz zyskać nie tylko rzetelnego i solidnego pracownika, ale również możesz wpłynąć w pozytywny sposób na wizerunek przedsiębiorstwa.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych ze schorzeniem szczególnym

Schorzenia szczególnie utrudniające wykonywanie pracy to grupa zaburzeń, które upoważniają pracodawcę, który zatrudni takiego pracownika, do obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Robisz to w sposób następujący:

 • etat pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności liczysz podwójnie
 • etat pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności liczysz potrójnie

W obrębie schorzeń szczególnych ujęto:

 • miastenię paraplegię,
 • tetraplegię, hemiplegię,
 • stwardnienie rozsiane,
 • epilepsję,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • chorobę Parkinsona,
 • znaczne upośledzenia widzenia (ślepota) oraz niedowidzenie,
 • głuchotę i głuchoniemotę,
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS,
 • późne powikłania cukrzycy.
schorzenia szczególne
Schorzenia szczególne — zatrudnienie osób niepełnosprawnych a redukcja kosztów PFRON.

Optymalizacja wpłaty PFRON na podstawie ulgi

Wysokość składki możesz obniżyć na podstawie zakupu usług lub produkcji, z wyłączeniem handlu od firmy, która posiada status podmiotu uprawnionego, czyli jest uprawniona do udzielania odpisów PFRON. Takie przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformować o tym swoich kontrahentów w załączonej informacji do pierwszej faktury wydanej na początku roku kalendarzowego.

O tym, czy dana firma może udzielić ci ulgi we wpłacie PFRON, z pewnością dowiesz się na jej stronie internetowej. Niektóre z nich informują o tym już w swojej ofercie.

Podmioty uprawnione, czyli kto udziela ulg we wpłatach na PFRON

Odpisów na PFRON udzielają przedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat,
 • zatrudniają osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 30%,
 • niepełnosprawność pracowników niepełnosprawnych wynika ze schorzeń specjalnych, do których zalicza się: całościowe zaburzenia rozwoju, upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, epilepsja oraz osoby niewidome.

Pracownik niepełnosprawny, aby udokumentować swoją niepełnosprawność pracodawcy, musi przedstawić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to firm zarówno na otwartym rynku pracy, jak i firm uprawnionych do udzielania ulg innym pracodawcom.

Podmiot uprawniony ma obowiązek przekazywać swoim kontrahentom raz w roku:

 • informacji o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat,
 • złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa do obniżenia wpłat, 
 • ewentualności odwołania się od tego oświadczenia.

PFRON optymalizacja wpłaty, czyli jak otrzymać ulgę?

Warunki obniżenia składki PFRON od pracodawców dotyczą takich kwestii jak:

 • udokumentowanie zakupu fakturą,
 • uregulowanie należności w wyznaczonym terminie – za datę uregulowania należności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego nabywcy, na podstawie polecenia przelewu,
 • udokumentowanie przez nabywcę uzyskanej kwoty obniżenia na podstawie wydanej informacji o kwocie obniżenia (INF-U).

Firma uprawniona wypełnia druk  INF-U (informacja o kwocie obniżenia) swoim klientom po każdej terminowo opłaconej fakturze.

Optymalizacja PFRON, czyli ile wynosi ulga?

Kwota obniżenia stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów.

Oznacza to, że wysokość naliczonej kwoty obniżenia wpłaty PFRON zależy od takich czynników jak:

 • wymiar zatrudnienia,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • przychód firmy uprawnionej.

Łączna kwota obniżenia nie może przekroczyć 50% wartości na fakturze, pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, natomiast jednorazowa ulga w danym miesiącu nie może przekroczyć 50% wysokości wpłaty na PFRON.

Podsumowanie

Każdy pracodawca, który zatrudnia w firmie co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat i nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, jest zobowiązany do uiszczania miesięcznej wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych. Wysokość składki stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym stanem ich zatrudnienia. Dla niektórych przedsiębiorców są to dodatkowe koszty, które obciążają budżet finansowy firmy.

Optymalizacja PFRON to strategie obniżania wpłaty do PFRON-u i poszukiwanie najlepszych rozwiązań. W ten sposób pracodawca redukuje koszty i wprowadza oszczędności.

Bywa, że osoby prowadzące biznes celowo ograniczają stan zatrudnienia, by nie dopuścić do powstania obowiązku wpłaty. Nie jest to rozwiązanie idealne. Ogranicza to rozwój przedsiębiorstwa. Istnieją inne sposoby na redukcję wpłaty PFRON. Pierwszym z nich jest zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego. W ten sposób pracodawca może zyskać solidnego pracownika i wpływa na swój wizerunek jako odpowiedzialnego społecznie i otwartego.

Zatrudniając osobę z niepełnosprawnością, która wynika ze schorzenia szczególnie utrudniającego wykonywanie pracy, pozwala przedsiębiorcy obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Etat takiego pracownika jest liczony podwójnie w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i potrójnie w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności.

Pracodawca może otrzymać ulgę we wpłacie na PFRON, dokonując zakupu usług lub produkcji z wyłączeniem handlu od podmiotu uprawnionego. Łączna wysokość kwoty obniżenia nie może przekroczyć 50% wartości na fakturze. W danym miesiącu przedsiębiorca może obniżyć wysokość składki do 50% jej wysokości, pozostałą część ulgi może wykorzystać w okresie 6 miesięcy.

Wpłaty do PFRON.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *