Nowe zasady dofinansowanie do wynagrodzeń

Nowe zasady dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem

Witaj, w dzisiejszym wpisie chciałbym zasygnalizować zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które weszły w życie.

Bez wątpienia nowe regulacje ułatwią przedsiębiorcom możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, ponieważ wnioskując o dofinansowanie  na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego za okresy  począwszy od 1 stycznia 2015 r. będą oni musieli wykazać wzrost netto zatrudnienia ogółem ( a nie jak dotychczas wzrost netto zatrudnienia ogółem jak i wzrost netto  zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych). Dotyczy to oczywiście pracodawców prowadzących działalność gospodarczą bo tylko ich dotyczy obowiązek wykazania tzw. efektu zachęty.

Wskazane zmiany wynikają z konieczności dostosowania krajowych regulacji do przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, które zastąpiło rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.

Pamiętaj, iż  z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie również nowe rozporządzenie  z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (zastępujące rozporządzenie Ministra Pacy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r., które straciło moc obowiązywania z dniem 31 grudnia 2014 r.) Rozporządzenia wprowadza przepisy przejściowe wskazujące okres sprawozdawczy od którego stosuje się nowe przepisy oraz formularze właściwe  w przypadku dokonywania korekt formularzy INF-D-P oraz Wn-D.

Jeśli będziesz chciał złożyć korekty miesięcznych informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P) lub korekty wniosków o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D), za okresy począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. musisz już je złożyć się na warunkach i w trybie określonych w nowym rozporządzeniu.

W załącznikach do rozporządzenia (stanowiących wzór formularzy  INF-D-P oraz Wn-D) zmieniono objaśnienia  w związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. I tak:

  • nie należy wypełniać pozycji 40 i 42 formularza Wn-D jeśli wnioskujemy o dofinansowanie począwszy od stycznia 2015r.,
  • w bloku D5 formularza dotyczącego bieżącego stanu zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wypełniasz jeśli jesteś pracodawcą o którego dofinansowanie stanowi pomoc publiczną. Przy czym za okresy sprawozdawcze przypadające od stycznia 2009 r. do grudnia 2014 r. musisz wykazać przeciętny miesięczny stan zatrudnienia ustalony w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na podstawie art. 2 pkt 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008  oraz art. 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia,
  • w bloku D5 formularza dotyczącego bieżącego stanu zatrudnienia w okresie sprawozdawczym za okresy począwszy od stycznia 2015 r. musisz wykazać przeciętny miesięczny stan zatrudnienia ustalony w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zgodnie z art. 2 pkt 32 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz art. 3 i 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia,
  • do pozycji 47 formularza INF-D-P dodano objaśnienie nr 10, doprecyzowując w ten sposób sytuację, w której pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi działalność a jego pracownik wykonuje pracę związaną z wyodrębnioną działalnością niebędącą działalnością gospodarczą,
  • z formularza INF-D-P usunięto objaśnienia do pozycji 52 z uwagi na problemy interpretacyjne czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie jeśli nie wypłaci wynagrodzenia pracownikowi niepełnosprawnemu przed dniem złożenia formularza Wn-D.

Pamiętaj jednocześnie, iż jeżeli korzystałeś  z miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przed dniem 1 stycznia 2009 r. możesz nadal korzystać z miesięcznego dofinansowania bez wykazywania efektu zachęty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *