Odroczenie wpłaty na PFRON

Odroczenie wpłaty na PFRON możliwość odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia

Jeśli jesteś zobowiązany do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) możesz ubiegać się  o złagodzenie tego obowiązku poprzez:

  • odroczenie terminu płatności należności,
  • rozłożenie zapłaty należności na raty,
  • odroczenie terminu płatności zaległości i odsetek za zwłokę (dla wpłat których termin płatności minął),
  • rozłożenie zapłaty zaległości i odsetek za zwłokę na raty (dla wpłat których termin płatności minął).

Jeżeli upłynął termin płatności a nie dokonałeś żadnej wpłaty to zaległość będzie równa należności, którą powinieneś był uiścić.

Oczywiście  jeśli dokonałeś chociażby częściowej wpłaty na pfron to w tej części należność wygasła, a pozostała część stała się zaległością, i co do tej części możesz ubiegać się o złagodzenie tego obowiązku.

Wpłaty na PFRON to dość „pojemne” pojęcie, ustawodawca zaliczył do nich następujące rodzaje wpłat:

  • wpłaty z tytułu nieosiągania wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników (art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
  • wpłata z tytułu nie wydzielenia lub nie zorganizowania stanowiska pracy dla osoby, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku,
  • wpłaty związane z wykorzystaniem zakładowego funduszu aktywności (art. 29 ust. 3a z indeksem 1, ust. 3b, ust.3c i 3g ustawy o rehabilitacji),
  • wpłaty związane z wykorzystaniem zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (art. 33 ust. 4a, 4a z indeksem 1, 4c, 7 i 7a),
  • wpłat określonych w art. 38 ust. 2 pkt 1 lit.a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Chciałabym zwrócić uwagę na zapis art.  49 ust. 5c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który wymienia tylko jedną kategorię podmiotów mogących wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności lub rozłożenia zapłaty (należności bądź zaległości) na raty tj.pracodawców. Oznacza to, że podmiot, który nie posiada takiego statusu, nie będzie mógł skutecznie wystąpić ze stosownym wnioskiem (np. syndyk masy upadłości).  Pamiętaj, że warunek ten musisz spełniać w dniu złożenia wniosku. Jeśli występujesz o złagodzenie obowiązku wpłat np. za miesiąc czerwiec 2014 r. – gdy byleś pracodawcą i powstał obowiązek wpłat ale składasz wniosek w miesiącu lutym 2015 r.(gdy  takiego statusu już nie posiadasz) – wniosek ten  może okazać się  bezskuteczny.

Pamiętaj, że zaległości z tytułu wpłat (oraz odsetki za zwłokę lub opłata prolongacyjna) mogą być również  umarzane w całości lub w części ale tylko w ściśle określonym przypadku – tj. wyłącznie  w przypadku ich całkowitej nieściągalności.

Zachodzi ona gdy:
1) dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia, i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie, w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej;
2) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz w art. 361 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.15));
3) nastąpiło trwałe zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej;
4) nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym;
5) wysokość zaległej wpłaty nie przekracza pięciokrotnej kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
6) stwierdzono brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję;
7) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *