Witaj, w dzisiejszym wpisie chciałabym zająć się tematyką sporządzania odwołań od decyzji wydawanych przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Odwołanie od decyzji PFRON to częsty problem firm. Jeżeli  jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji, odwołanie możesz sporządzić samodzielnie, pamiętając  oczywiście o kilku ważnych zasadach.

Po pierwsze: Część decyzji PFRON wydaje na podstawie Ordynacji podatkowej, pozostałe natomiast na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. Sprawy dotyczące obowiązkowych wpłat na PFRON z tytułu nieosiągania wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) prowadzone są na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast sprawy z zakresu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych jak i pozostałe rozstrzygane są na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ma to istotne znaczenie z uwagi na fakt, iż odwołanie wnoszone do organu w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie wymaga szczegółowego uzasadnienia . Zapis art. 128 KPA mówi wprost, iż wystarczy jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy Ordynacji podatkowej co do formy i treści odwołania są już bardziej rygorystyczne, nakładają na autora odwołania obowiązek:

  • wskazania zarzutów przeciw decyzji,
  • określenia istoty i zakresu żądania będącego przedmiotem odwołania,
  • wskazania dowodów uzasadniających żądanie.

Składając zatem odwołanie od decyzji PFRON określającej wysokość zobowiązania z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON bądź decyzji dotyczącej zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) uzasadnij szczegółowo swoje odwołanie, sprecyzuj czy domagasz się uchylenia zaskarżonej decyzji czy też jej zmiany (jeśli tak to w jakim zakresie).

Jeśli chodzi o dowody uzasadniające Twoje żądanie, to nie musisz ich przedkładać organowi wraz z odwołaniem, wystarczy ich wskazanie. Jeśli błędnie nazwiesz swoje pismo, tj. zamiast „ODWOŁANIE”  użyjesz określenia „PISMO W SPRAWIE DECYZJI” to organ może  potraktować  odwołanie  jako pismo  nie spełniające wymogów formalnych i wezwać do jego sprecyzowania bądź uzupełnienia jeśli ma jeszcze jakieś inne braki formalne. Oczywiście dotyczy to odwołań składanych w trybie Ordynacji podatkowej.

Jak odwołać od decyzji PFRON

Wracając do tematu odwołań od decyzji PFRON chciałabym przypomnieć, iż jak każde podanie tak i odwołanie powinno spełniać wymogi określone w art. 63 KPA – w więc powinno  zawierać wskazanie osoby od której pochodzi i jej adresu. Jak w każdym podaniu musisz sprecyzować swoje żądanie, w przypadku odwołań składanych w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wystarczy abyśmy co najmniej wyrazili niezadowolenie z decyzji, którą otrzymaliśmy.

Pamiętaj, iż odwołanie składane w trybie Ordynacji podatkowej będące kwalifikowaną formą odwołania musi spełniać wymogi określone a w art. 222 Ordynacji podatkowej (pisałam o tym w części I wpisu).

Składane odwołanie musi być podpisane przez wnoszącego. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą pamiętaj aby odwołanie podpisała osoba (lub osoby) upoważniona do jej reprezentacji. Organ orzekający w sprawie bada czy odwołanie zostało podpisane przez osobę do tego upoważnioną – dlatego aby uniknąć wezwania organu do przesłania stosownych dokumentów – załącz  je do odwołania  (wyciągi z rejestrów, umowy, statuty).

Jako adresata w treści odwołania wskazujemy właściwy organ odwoławczy ( w przypadku odwołań od decyzji PFRON będzie to Minister Pracy i Polityki Społecznej) jednak odwołanie wnosimy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – czyli w omawianych przeze mnie sprawach – do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Odwołanie należy wnieść w ciągu 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji, jednakże przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia w którym doręczono decyzję. Jeżeli uchybiłeś terminowi możesz złożyć prośbę o jego przywrócenie, składając jednocześnie odwołanie. Jeżeli organ nie przychyli się do naszego wniosku o przywrócenie terminu wyda postanowienie, w którym stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione z uchybieniem terminu. Postanowienie to (zgodnie z przepisami KPA jak i Ordynacji podatkowej) jest ostateczne – oznacza to, że nie przysługuje na nie zażalenie. Jednak na takie postanowienie można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jak napisać odwołanie od decyzji PFRON

Składając odwołanie od decyzji PFRON pamiętaj o ważnej kwestii – wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji wydanej na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego ( art. 130 Kpa) , chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności  (art. 108 Kpa) lub gdy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Organ może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności gdy jest to niezbędne z uwagi na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami lub ze względu na interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Są to więc sytuacje wyjątkowe i wskazanych przesłanek nie można interpretować rozszerzająco.

Odwołanie od decyzji wydanej na gruncie Ordynacji podatkowej  nakładającej  obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że ( a więc podobnie jak w przepisach Kpa) decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Przesłanki nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wskazane są w art. 239b § 1 Ordynacji podatkowej, przy czym organ podatkowy I instancji  ( w opisywanych przez mnie sprawach będzie to PFRON) musi uprawdopodobnić w wydanym przez siebie postanowieniu, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane.

Rygor natychmiastowej wykonalności może być więc nadany decyzji przez PFRON gdy:

  •  organ  posiada informacje, z których wynika, że wobec Ciebie toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych, lub;
  •  nie posiadasz majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia, lub;
  •  dokonujesz czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości, lub;
  • okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania  jest krótszy niż 3 miesiące.

W praktyce najczęściej się zdarza, że PFRON wydaje postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji gdy do upływu terminu przedawnienia zobowiązania pozostało mniej niż 3 miesiące.

Jednakże samo wystąpienie przesłanki ewentualnego przedawnienia nie może stanowić podstawy aby nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, organ I instancji  (PFRON) dodatkowo musi uprawdopodobnić  że zobowiązanie nie zostanie wykonane.

Uzasadnienie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności zawsze wymaga szczegółowego uzasadnienie faktycznego i wskazania na jakich dowodach organ się oparł. Organ powinien więc  wskazać okoliczności, które uprawdopodobniają, że zobowiązanie nie zostanie wykonane. W tym celu może dokonać oceny Twojej sytuacji majątkowej i wynikających z niego możliwości płatniczych. I jak już wskazałam wyżej, i co potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, krótki okres pozostały do zakończenia biegu terminu przedawnienia nie oznacza, że zobowiązany na pewno nie wykona dobrowolnie zobowiązania.

Pamiętaj: na postanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności służy zażalenie do organu wyższego stopnia ( w omawianych sprawach będzie to Minister Pracy i Polityki Społecznej), które należy wnieść  w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Najlepszym rozwiązaniem będzie prawnik, który napisze odwołanie o decyzji PFRON.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *