Termin obowiązkowych wpłat na PFRON zmiana ordynacji podatkowej

Termin obowiązkowych wpłat na PFRON zmiana ordynacji podatkowej

Witam, od dnia 1 stycznia 2015 r.  obowiązuje zmiana dokonana w art. 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym: „jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.”

Zasadnicze znaczenie ma dodanie przez ustawodawcę określenia „chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej”. Oznacza to, iż jeżeli w konkretnej ustawie podatkowej nie znajdują się zapisy umożliwiające przesunięcie terminu na następny dzień roboczy po dniu wolnym od pracy, to płatności tego podatku będziesz musiał dokonać przed ostatnim dniem terminu wypadającym np. w niedzielę.

Przykładowo: termin płatności podatku VAT przypadający na niedzielę (zgodnie  z zastrzeżeniem zawartym w przepisie art. 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa) nie będzie mógł być przesunięty na następny dzień roboczy czyli poniedziałek. Płatności podatku VAT będziesz musiał dokonać w dzień roboczy poprzedzający niedzielę – czyli w piątek.

Czy te zasady dotyczą dokonywania obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)?

Mimo, iż do wpłat tych stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa (odesłanie zawarte w art. 49 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) to jednak ustawa o rehabilitacji określająca obowiązek tych wpłat nie może być uznana za „ustawę podatkową”.

Definicja określenia „ustawa podatkowa” zawarta jest w  art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Na potrzeby tego aktu ustawami podatkowymi są „ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.”

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 14 marca 2003 r. (Sygn. akt III SA/Wa 1690/02) „mimo że wpłaty na PFRON są rodzajem daniny publicznej, nie są jednak podatkiem” . Ponadto NSA stwierdził, iż” w szczególności świadczenie podatkowe powinno wynikać z ustawy podatkowej. Taką ustawą nie jest niewątpliwie ustawa  o rehabilitacji (…) osób niepełnosprawnych. Za tezą tą przemawia nie tylko analiza całej materii zawartej w tej ustawie ale także treść art. 49 ust. 1, który stanowi, że do wpłat na rzecz PFRON stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Takie odesłanie nie byłoby potrzebne, gdyby wpłaty stanowiły podatek.”

Powyższe oznacza, iż do obowiązkowych wpłat na PFRON będziesz mógł stosować sposób określania terminu płatności określony w art. 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa. Jeżeli więc ostatni dzień terminu będzie wypadał w niedzielę, za ostatni dzień terminu płatności będzie uważany poniedziałek, a nie piątek – tak jak w podanym wyżej  przykładzie podatku VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *