Umorzenie wpłaty na PFRON

Umorzenie wpłaty na PFRON możliwość umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

Jeśli chodzi o  umorzenie wpłat na PFRON to ustawa rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie precyzuje trybu ubiegania się o umorzenie.  W związku z czym o umorzenie wpłat na PFRON może się ubiegać każdy podmiot zainteresowany takim rozstrzygnięciem, o ile tylko ( w jego przekonaniu) spełnia przesłankę określoną w art. 49 ust. 5b (była o tym w pierwszej części tematu).

Jeśli zatem posiadasz zaległości we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 49 ust. b ustawy o rehabilitacji np. stwierdzono, że nie posiadasz majątku z którego można prowadzić egzekucję to możesz wystąpić z wnioskiem o umorzenie tych zaległości.

Pamiętaj jednak, iż mimo, że do wpłat stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. to podstawą prawną wydania decyzji o umorzeniu bądź odmowie umorzenia zaległości we wpłatach  na PFRON będzie art. 49 ust. 5a ustawy o rehabilitacji a nie przepis art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa.

Oznacza to, że organ orzekający w sprawie ( w I instancji – PFRON, w II instancji Minister Pracy i Polityki Społecznej)  przy wydawaniu decyzji nie może stosować innych ocen aniżeli te wskazane w art. 49 ust. 5b ustawy o rehabilitacji.  Takie więc okoliczności  takie jak trudna sytuacja finansowa lub nierzetelność kontrahentów w regulowaniu zobowiązań nie będą miały znaczenia.

Powołując się, na jedną lub kilka przesłanek określonych w art. 49 ust. 5b ustawy o rehabilitacji musisz je należycie udowodnić, załączając np. stosowną dokumentację. W przypadku przesłanki braku majątku możesz przedstawić dokumenty dotyczące przeprowadzonego wcześniej postępowania egzekucyjnego. I nie jest konieczne aby postępowanie to dotyczyło tylko  zaległości wobec PFRON.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku  z dnia 6 listopada 2014 r. Sygn. akt III SA/Wa 614/14 (orzeczenie nieprawomocne) stwierdził, iż jeżeli wobec wnioskodawcy wnoszącemu o umorzenie zaległości wobec PFRON toczyły się inne postępowania egzekucyjne i przeprowadzona została egzekucja innych zaległości publicznoprawnych  czy nawet wierzytelności nie mających takiego charakteru (!) i z ustaleń tych organów wynika, że wnioskodawca nie posiada majątku, z którego można byłoby prowadzić egzekucję to oczywiste jest, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Zdaniem WSA organy orzekające w sprawie  winny brać pod uwagę ustalenia organów egzekucyjnych poczynione w innych postępowaniach egzekucyjnych jak i dowody potwierdzające istnienie lub brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję.

Pamiętaj, że można żądać umorzenia zaległości tak długo jak ona istnieje. Jeśli więc po wydaniu decyzji odmawiającej umorzenia zaległości wobec PFRON wystąpią nowe okoliczności uzasadniające ich umorzenie, możesz  złożyć ponowny wniosek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *