Ustalanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Ustalanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przypadku zatrudnienia osób ze szczególnym schorzeniami przy ubieganiu się o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Witaj, podczas swojego cotygodniowego przeglądu orzecznictwa sądów administracyjnych  natknęłam się na ciekawe orzeczenie NSA w Warszawie  (wyrok prawomocny) dotyczące ustalania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy ubieganiu się o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Aby móc ubiegać się o  dofinansowanie  gdy zatrudniasz co najmniej  25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy musisz wykazać się osiąganiem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% (gdy zatrudniasz mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czau pracy – taki wymóg Cię nie dotyczy).

 Zasady obliczania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych są nieco skomplikowane, więc ich dokładne opisanie zajęłoby pewnie cały wpis, jednak dla potrzeb obecnego wpisu chciałabym wspomnieć, iż wskaźnik ten może zostać obniżony w razie zatrudnienia  osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy.

(Rodzaje schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika wymienione są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania).

Nie ma wątpliwości, że przy  obliczaniu należnych wpłat na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) z tytułu  nieosiągania wymaganego wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. 6%) możesz ten wymagany wskaźnik obniżyć gdy zatrudnisz osoby niepełnosprawne ze szczególnymi schorzeniami.

Jednak problem pojawił się gdy jeden z pracodawców zatrudniający co najmniej 25 osób , w celu uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, obniżył wymagany wskaźnik zatrudnienia poprzez uwzględnienie przy jego obliczaniu  osób ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy.

Organy orzekające w sprawie zakwestionowały taki sposób wyliczenia wskaźnika stwierdzając, że ustawodawca dokonał rozróżnienia ulg w przypadku obliczania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, uzależniając je od tego, czy dotyczy to miesięcznych wpłat na PFRON ( o jakich mowa w art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) i wtedy będzie można zastosować obniżenie wskaźnika poprzez uwzględnienie osób ze szczególnymi schorzeniami czy też dotyczy to miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (art. 26b ustawy o rehabilitacji) i wówczas taki sposób obniżania wskaźnika nie ma zastosowania.

Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił tego stanowiska i stwierdził, iż Prezes PFRON  powinien przed przyznaniem płatności (dofinansowania)  dokonać analizy sytuacji przedsiębiorcy pod kątem wyłączeń przewidzianych w ustawie o rehabilitacji (art. 21 ust. 2 do 5) w tym możliwości obniżenia wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi jej wykonanie.

I jak słusznie wskazał NSA w jednym ze swoich wyroków ” dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych jest swego rodzaju premią za umożliwienie przez pracodawcę adoptowania się zatrudnionych osób niepełnosprawnych do społecznej gospodarki rynkowej. Im większy jest stopień niepełnosprawności tym mniejsza potencjalna możliwość uzyskania przez osobę niepełnosprawną zatrudnienia”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *