Wsteczne zaliczenie pracownika z orzeczeniem do stanu zatrudnienia a uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Czy będzie wzrost dofinansowania PFRON do wynagrodzeń? Co czeka pracodawców osób niepełnosprawnych w 2024 roku?

Podniesienie płacy minimalnej w 2024 r. stało się wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy na etatach w firmach mają pracowników z niepełnosprawnościami. Zmiany te spowodowały większą rozbieżność między wynagrodzeniami a subwencjami otrzymywanymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Społeczność pracodawców apeluje o wzrost dofinansowania PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Gdy tak się nie stanie, przedsiębiorstwa mogą stanąć przed trudną decyzją zredukowania etatów dla pracowników z orzeczeniem, które są obecnie wspierane dofinansowaniem.

Sytuacja ta rodzi istotne pytania o przyszłość wsparcia finansowego na wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnościami w Polsce. Czy można spodziewać się reakcji rządu i liczyć na ewentualne podniesienie dofinansowania PFRON w bieżącym roku?

Pracodawcy poszukują odpowiedzi, jakie zmiany zostaną wprowadzone i jak wpłyną one na finansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych w roku 2024.

Jaki poziom dofinansowań wynagrodzeń osób niepełnosprawnych obowiązuje w roku 2024?

W roku 2024 wartość pomocy finansowej z PFRON dla zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności pozostała na poziomie z roku poprzedniego. W zależności od stopnia niepełnosprawności, pracodawca może uzyskać miesięczne kwoty dofinansowania wynagrodzenia pracowników:

 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 2400 zł,
 • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 1350 zł,
 • z lekkim stopniem niepełnosprawności: 500 zł.

Jeśli zatrudnia osobę z określonymi schorzeniami specjalnymi, istnieje szansa na wyższe dofinansowanie do wynagrodzenia:

 • 1100 zł dla lekkiego stopnia niepełnosprawności,
 • 2250 zł dla umiarkowanego stopnia,
 • 3600 zł dla znacznego stopnia.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat szczegółów i kryteriów przyznawania tych środków, warto skontaktować się z odpowiednim oddziałem lub odwiedzić stronę PFRON.

wzrost dofinansowania pfron
Wzrost dofinansowania PFRON [mężczyzna układa wzrastająco szereg stosów z monet].

Brak podwyżki dotacji na wynagrodzenia dla osób z niepełnosprawnością w 2024?

W roku 2024 według wiceministra MRiPS Łukasza Krasonia rząd nie przewiduje waloryzacji a tym samym wzrostu dofinansowania PFRON do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością.

Nie nastąpi wzrost dofinansowania PFRON wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością.

To stanowisko tłumaczy następująco.

Przeznaczenie dotacji na płace osób z niepełnosprawnością

Dofinansowanie wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma na celu zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Pieniądze te nie są jednak przeznaczone na pokrycie całości wynagrodzeń, lecz jako wsparcie stymulujące pracodawców do tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Dlatego mimo wzrostu płacy minimalnej, dotacje na rok 2024 nie będą podwyższone. To rodzi pytania o wpływ tej decyzji na rynek pracy osób niepełnosprawnych.

Istotne elementy zatrudniania niepełnosprawnych wg pracodawców

Pracodawcy podkreślają, że:

 • Dotacje nie pokrywają zwiększonych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.
 • Brak atrakcyjnego wsparcia nie uzasadnia zatrudnienia pracowników z orzeczeniem i podnoszenia zwiększonej odpowiedzialności pracodawcy.
 • Potencjalne konsekwencje braku wzrostu dofinansowań PFRON będą skutkować obniżeniem poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych.

Nowa odsłona polityki pracy osób z niepełnosprawnościami

Zamiast zwiększać dofinansowanie, rząd skupia się na innych metodach wsparcia. Poprawa dostępności doradztwa i szkoleń to kierunek, który ma lepiej służyć integracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Taka perspektywa według Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Łukasza Krasonia może otwierać nowe możliwości dla pracowników z orzeczeniem i ich pracodawców.

Proponowane rozwiązania aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych

 1. Wzmocnione usługi wsparcia osób poszukujących pracy z niepełnosprawnością
  – szerszy dostęp do poradnictwa zawodowego.
  – rozwinięcie oferty szkoleniowej dla niepełnosprawnych.
 2. Podkreślenie aktywizacji zawodowej
  – wzrost samodzielności zawodowej pracowników niepełnosprawnych.
  – większe możliwości zawodowe dzięki szkoleniom i doradztwu.

Wniosek jest taki, że choć dotacje bezpośrednie pozostają bez zmian, rząd stawia na długofalowe i zrównoważone podejście do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, mające na celu ich długoterminową samodzielność i integrację społeczną.

W kontekście zmian polityki rządu warto zwrócić uwagę na Ustawę o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych odnośnie sposobów wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych i pracodawców.

pfron dofinansowanie
PFRON dofinansowanie wynagrodzeń [dłoń nad kalkulatorem].

Konsekwencje braku wzrostu dofinansowania wynagrodzeń z PFRON dla przedsiębiorstw

Zaniepokojenie wynikające z braku wzrostu kwot dofinansowania PFRON jest zrozumiałe. W obliczu wyższych kosztów prowadzenia działalności w 2024 roku, stałe poziomy pomocy finansowej mogą przyczynić się do problemów w kwestii zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • Planowanie finansowe
  Pracodawcy będą zmuszeni do dostosowywania budżetu firmy i uwzględnienia przy tym nowych stawek płacy minimalnej co przełoży się na koszty utrzymania stanowisk pracy dla niepełnosprawnych pracowników.
 • Decyzje kadrowe
  Odpowiedzialność za politykę zatrudnienia może prowadzić do trudnych wyborów, takich jak możliwość zmniejszenia liczby etatów dla pracowników z niepełnosprawnościami, szczególnie gdy ich udział w generowaniu przychodów jest ograniczony.
 • Przyszłe zmiany
  Pracodawcy muszą być gotowi do adaptacji planów biznesowych związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem niepełnosprawnych z uwagi na brak stabilności prawa w tym zakresie.  

Zerowy wzrost dofinansowania PFRON a konsekwencje dla pracowników z niepełnosprawnością

Jeśli nie nastąpi wzrost dofinansowania PFRON, perspektywy zawodowe osób niepełnosprawnych mogą stać się mniej stabilne. Wielu z nich nie będzie miało szansy na znalezienie pracy. Szczególną grupą w obszarze zatrudnienia są osoby z głębszymi niepełnosprawnościami, zarówno intelektualnymi, fizycznymi, jak i psychicznymi. Nie mają one odpowiedniego wykształcenia i możliwości deportacyjnych a rynek pracy stawia ich wobec konkurencyjności z pracownikami zdrowymi.

Obawy o przyszłość zawodową niepełnosprawnych są zrozumiałe. Sytuacja osób z orzeczeniem o niepełnosprawności może wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia.

Podsumowanie: Czy będzie wzrost dofinansowania PFRON do wynagrodzeń? Co czeka pracodawców osób niepełnosprawnych w 2024 roku?

W roku 2024, firmy zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami nie mogą oczekiwać, że nastąpi wzrost dofinansowania PFRON wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomimo wzrostu płacy minimalnej. Oznacza to dla pracodawców konieczność pokrycia większej części kosztów wynikających z zatrudnienia i wynagrodzeń tych pracowników.

Propozycje i dylematy pracodawców:

 • Stałe procentowe wartości dofinansowania PFRON, by utrzymać obecny poziom zatrudnienia niepełnosprawnych.
 • Możliwe konsekwencje braku waloryzacji dofinansowań PFRON oznacza ograniczenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 • Wyważanie kosztów i konsekwencji w sytuacji, gdy firmy zmagają się z równoważeniem wzrastających obciążeń finansowych i społecznej odpowiedzialności

Przy braku podwyżek dofinansowania PFRON wynagrodzeń firmy będą potrzebować przemyślenia strategii zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością, aby zachować stabilności finansową przedsiębiorstwa.


Dofinansowanie z PFRON.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *